Šakių rajono savivaldybė apdovanota Auksine krivūle – kaip savivaldybė, kultūros puoselėtoja 2013 metais. Tai aukščiausias savivaldybės įvertinimas už kultūros paveldo objektų atstatymą (renovavimą) ir tiesiogiai už kultūros puoselėjimą ne tik rajone, respublikoje, bet ir už jos ribų.
 Aš manau, kad tai visų mūsų, Zanavykijos krašto žmonių, didis įvertinimas. Kiek čia gyvena žmonių, tiek yra atskirų nuomonių, minčių, vertinimų, yra pritariančių ir kritikuojančių.
 Šis apdovanojimas paliečia kiekvieną iš mūsų, nežiūrint, kokį darbą dirbame, kokiam politiniam judėjimui priklausome. Kiekvienas iš mūsų esame prisidėję prie mūsų krašte esančių dvarų ar kitų kultūros objektų atstatymo darbų. Jeigu kam nors atrodo, kad šiuos darbus galėjo atlikti ar projektus įgyvendinti atskiri žmonės ar asmenybės – iš tiesų taip nėra.
 Visų projektų įgyvendinimo variklis yra rajono savivaldybės taryba, savivaldybės administracija, jos specialistai ir, žinoma, visa bendruomenė – prisidedantys ne tiktai savo pritarimu, bet ir savo indėliu. Visi projektai įgyvendinami skiriant lėšų iš savivaldybės biudžeto, kurios surenkamos kiekvienam iš mūsų mokant valstybei įvairius mokesčius, kurių tam tikra dalis paliekama savivaldybei biudžeto sudarymui.

 Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšos skiriamos tam tikroms gyvenimo sritims. Todėl noriu visiems pasakyti, kad, pavyzdžiui, lėšos, skirtos kultūros paveldo atstatymui, negali būti panaudojamos kelių tiesimui ar gatvių, aikštelių įrengimui, remontui arba, sakykime, atlyginimų padidinimui bei kitoms reikmėms. Europinių lėšų paskirtis yra griežtai tikslinė.
 Zyplių dvaro teritorijoje iki projekto įgyvendinimo daug darbų buvo atlikta ūkio būdu.
Darbus organizavo ir jiems vadovavo Lukšių seniūnas Vidas Cikana. Buvo sutvarkytas arklidžių pastato vidus, patalpos, atkasti ir aptvarkyti požeminių komunikacijų tinklai, tvarkoma dvaro parko teritorija. Savivaldybei iš Ūkio ministerijos pavyko gauti 350 000 Lt. Už šiuos pinigus buvo visiškai sutvarkytas arklidžių pastato stogas, įrengta pastogė, atlikti kiti darbai.
 Savivaldybė parengė projektą „Zyplių dvaro sodybos pritaikymas kultūriniam turizmui“. Bendra projekto vertė – beveik penki milijonai litų. Savivaldybė iš rajono biudžeto skyrė 150 000 litų. Projekto įgyvendinimo metu iš esmės rekonstruoti centriniai dvaro rūmai, kuriuos įrengta filmoteka ir ekspozicijų salės, iš lauko pusės sutvarkytos abi oficinos, virtuvė, visiškai sutvarkyti lauko inžineriniai tinklai, 1,2 ha sklypo teritorija.
 Zyplių dvaro pastatų rekonstravimas, pritaikant juos meno, kultūros, turistų ir bendruomenės poreikiams, yra pati priimtiniausia šio komplekso panaudojimo galimybė viešiesiems poreikiams.
 Kitas savivaldybės įgyvendintas projektas Zyplių dvaro teritorijoje yra „Zanavykų krašto muziejaus plėtra“. Šio projekto vertė – per du milijonai litų, savivaldybės biudžeto lėšos – apie 160 000 litų. Muziejaus veiklai pritaikyta 1267,6 kv. m vežiminės ploto: įrengtos ekspozicijos, fondų saugykla, administracijos, edukacinės patalpos. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
 Perkėlus muziejaus eksponatus, rajono tarybos sprendimu, į buvusio muziejaus patalpas bus perkeltas rajono Socialinių paslaugų centras, kurio darbuotojai šiuo metu glaudžiasi ankštose buvusios bibliotekos patalpose. Šiame pastate įsikūrusi ir Girėnų bendruomenės valdyba. Pagal VVG programą prie šio pastato statoma salė, kuri pasitarnaus bendruomenės kultūrinei veiklai vystyti, ja galės naudotis ir Socialinių paslaugų centras.
 Esu įsitikinęs, kad salė girėniškiams tikrai reikalinga, nes jų kultūrinė veikla buvo ir yra produktyvi bei matoma ne tik mūsų rajone. Tai ir šokių kolektyvas, ir kaimo kapela. Šiame pastate yra pakankamai vietos ir dalies Zanavykų krašto muziejaus eksponatų bei muziejaus įkūrimo istorijos pristatymui. Girėnų istorijos ekspoziciją turėtų puoselėti pati bendruomenė. Manau, kad ir Zanavykų muziejaus darbuotojai nepagailės patarimų ir pagalbos.
 Prieš keletą dienų Zypliuose ir rajono savivaldybės administracijoje lankėsi viešosios politikos tyrimų ir konsultacijų įmonės BGI Consulting atstovai, kurie Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio sekretoriato (DE REGIO) užsakymu atlieka tyrimą „Teritorinės darbotvarkės įgyvendinimas praktikoje: Sanglaudos politikos efektyvumo ir rezultatyvumo didinimas taikant į vietovę orientuotą požiūrį“, kurio tikslas – surinkti ir išanalizuoti projektų, kuriuose taikomas į vietovę orientuotas požiūris, gerosios praktikos pavyzdžius. Smagu, kad Zyplių dvaro sodybos projektas, vienintelis iš Lietuvos, buvo atrinktas kaip vienas į vietovę orientuoto požiūrio taikymo gerosios praktikos pavyzdžių.

(Bus daugiau)

Pagarbiai

Juozas Bertašius