Perskaitęs 2014 m. gruodžio 2 d. „Valsčiaus“ laikraštyje  Nr. 90 (2225) straipsnį „Menamas turistas ar ori senatvė“, pasirašytą rajono savivaldybės tarybos nario Bernardino Petro Vainiaus, labai nustebau ir susimąsčiau, kodėl straipsnio autorius pateikia tiek daug faktų, kurie neatitinka tikrovės?
     Didelį nusivylimą man kelia ir tai, kad gerb. tarybos narys B. P. Vainius šiame  straipsnyje skleisdamas netiesą klaidina rajono žmones.   
     Visų pirma, atstatydami kultūros paveldo objektus (dvarus, Zanavykų muziejaus pastatą Zypliuose ir kt.) lėšas gauname iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir jos negali būti panaudojamos kitos paskirties objektams, tarp jų – ir Kukarskės globos namams, renovuoti. Manyčiau, kad tarybos narys apie tai irgi turėtų žinoti. O lynų kelias per Nemuną Gelgaudiškyje kol kas   yra tik svajonė, šio projekto įgyvendinimui niekas lėšų dar neskyrė.


     B. P. Vainius, rašydamas apie rajono strateginio plano slaptumą, sako visišką netiesą. Visi rajono strategijos planai skelbiami rajono savivaldybės interneto svetainėje, jie nuolat aptarinėjami savivaldybės tarybos komitetuose, taisomi ir tvirtinami tarybos posėdžiuose. Svarstomas kiekvienas atskiras strateginio plano projektas, diskutuojama dėl jo įgyvendinimo ir tarybos posėdyje priimamas atskiras sprendimas.
     Absoliuti netiesa, kad rajono vadovai ir savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja nesilanko Kukarskės globos namuose ir nežino apie ten esamas problemas. O vos kartą Kukarskėje apsilankęs tarybos narys B. P. Vainius piešia rajono žmonėms vos iš bado nemirštančių įstaigos globotinių vaizdą!
     Reikia pripažinti, kad kaip ir visur, taip ir Kukarskės globos namuose yra spręstinų klausimų, bet reikia imtis konkrečių darbų, kaip elgiamasi ligi šiolei, o ne kelti  triukšmą per laikraštį, ir tokiu būdu taisyti esamus trūkumus. Labai keista, kad ne pirmi metai būdamas rajono savivaldybės tarybos narys B. P. Vainius kažkodėl nematė Kukarskės globos namų problemų ir nesiūlė tarybai skubiai jų spręsti.
     Kukarskės globos namams, kaip ir kitoms socialinėms savivaldybės įstaigoms, nuolat skiriama valdžios parama ir dėmesys. 2009 m. ten gyvenančių ir dirbančių žmonių patogumui buvo pastatytas priestatas, sujungęs virtuvę su gyvenamosiomis patalpomis. Savivaldybė iš biudžeto tam skyrė 27 tūkst. litų. Tais pačiais metais pastatyti ir valymo įrenginiai. 2011 m. Kukarskės globos namai  parengė investicinį projektą įstaigos licencijavimui, tačiau finansavimas nebuvo skirtas, ministerija lėšas skyrė VšĮ Šakių vaikų globos namams ir Kudirkos Naumiesčio socialinės pagalbos centrui. Rajono savivaldybės 2011-2017 metų plėtros strateginiame plane šis projektas yra prioritetinis. Gaila, kad tokiam sprendimui pritaręs tarybos narys B. P. Vainius to nežino, o gal jau pamiršo? Be to, savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2016 m. prie Kukarskės globos namų bus steigiamas dienos socialinės globos padalinys, įstaiga yra pajėgi teikti dienos socialines paslaugas Sudargo, Kidulių ir Slavikų seniūnijose.
     Kukarskės globos namų remontui, kad įstaiga galėtų būti licencijuojama, 2014 m. iš savivaldybės biudžeto papildomai skirta 240 tūkst. litų. Taip pat pagal reikalavimus įsteigti 3 nauji etatai – dviejų slaugytojų ir administratoriaus. Iš viso šiuo metu Kukarskės globos namuose yra 22,5 etato. Iš privatizavimo fondo lėšų 2014 m. globos namams skirta 5203 Lt indaplovei bei 13 900 Lt orkaitei ir krosnelei įsigyti. Iš viso 2014 m. savivaldybė Kukarskės globos namams skyrė beveik 490 tūkst. litų. Šių metų sąmata yra didesnė 150 tūkst. litų.
     Maitinimo norma, skirta vienam asmeniui, globos namuose yra skaičiuojama pagal įstaigos sąnaudas ir tvirtinama įstaigos vadovo įsakymu, pritarus įstaigos steigėjui. Jeigu Kukarskės globos namai pasitvirtinę tokią varganą, kaip teigia tarybos narys, normą – 7-8 litus, vadinasi, įstaigai tiek pakanka, nes ji dėl didesnės sumos į steigėją nesikreipė. Iki šiol globos namai nekėlė klausimo ir dėl transporto priemonės būtinumo.  
     Tarybos narys rašo, kad 20 metų veikiantys Kukarskės globos namai – vienintelė tokia įstaiga, esanti mūsų savivaldybėje. Tai yra absoliuti netiesa. Be Kukarskės globos namų, rajone veikia Šakių parapijos globos namai (15 vietų), Kudirkos Naumiesčio parapijos globos namai (45 vietos). Savivaldybė finansuoja socialinės globos paslaugų teikimą Šakių parapijos globos namuose išlaikyti 12 asmenų, Kudirkos Naumiesčio – 29 asmenims. Savivaldybė taip pat finansuoja Šakių vaikų globos namų išlaikymą (45 vietos), sutrikusio intelekto asmenų dienos užimtumo centrą prie šių globos namų (15 vietų). Prie Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro veikia 15 vietų savivaldybės lėšomis finansuojamas sutrikusio intelekto asmenų dienos užimtumo centras,  prie Šakių „Berželio“ mokyklos - ikimokyklinio amžiaus ugdymo ir socialinės globos 8 neįgaliųjų vaikų grupė. Savivaldybė finansuoja 4 šeimynų, kuriose globojama apie 30 vaikų, išlaikymą.
     Šakių socialinių paslaugų centras teikia paslaugas namuose 154 rajono gyventojams. Kasmet savivaldybė skiria daugiau kaip 100 tūkst. litų rajono nevyriausybinių organizacijų išlaikymui, iš jų 50 tūkst. litų tenka dviejų vairuotojų (neįgaliųjų sąjungos ir neįgaliųjų draugijos) etatams.
     Manau, kad mūsų rajone žmonėms tikrai yra sudarytos sąlygos oriai senti, jiems skiriamas pakankamas dėmesys. Kita vertus, nesuprantama, kodėl tarybos narys B. P. Vainius taip bijo turistų – kuo daugiau jų apsilankys atstatytuose dvaruose, išbandys būsimą lynų kelią, tuo daugiau lėšų papildys rajono biudžetą.
Pagarbiai
Juozas Bertašius