LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA
(Istorija)

                  Nors šios politinės partijos pavadinimas istorijos tarpsniuose keitėsi, tačiau pirmųjų šaknų reikia ieškoti 1922 metuose, kai buvo įkurta Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga. Būdama dar visiškai jauna partija, dalyvaudama 1926 metais rinkimuose į Lietuvos Seimą, ji gavo net 22 vietas iš 85 ir, sudariusi koaliciją su socialdemokratų bei kitomis partijomis, tapo valdančiąja partija. Prezidentu buvo išrinktas valstietis Kazys Grinius, o ministru pirmininku - valstiečių liaudininkų sąjungos centrinio komiteto pirmininkas Mykolas Šleževičius, kuris komiteto pirmininku išbuvo iki 1936 metų. Prezidentu Kazys Grinius buvo iki 1926 metų gruodžio 17 d., kai Lietuvoje buvo įvykdytas perversmas. 1936 metais Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos veikla buvo uždrausta.
                  Lietuvos valstiečių sąjunga buvo atkurta steigiamajame suvažiavime 1990 m. rugpjūčio 18 d. Sąjungos pirmininku buvo išrinktas profesorius Petras Bėčius. 1994 m. balandžio 16 d. įvykusiame antrajame Valstiečių sąjungos suvažiavime, kuriame buvo patvirtinti nauji partijos įstatai ir programa, Lietuvos valstiečių sąjunga pervardinta į Lietuvos valstiečių partiją. Partijos pirmininku išrinktas Albinas Vaižmužis – tuomet buvęs vienintelis šios partijos Seimo narys. 1998 m. lapkričio 28 d, įvykusiame trečiajame Lietuvos valstiečių partijos suvažiavime, naujuoju partijos pirmininku išrinktas Ramūnas Karbauskis. 2001 m. gruodžio 15 d. bendrame Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų suvažiavime buvo pasirašyta  šių partijų jungimosi sutartis. Naujasis tvarinys buvo pavadintas Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga. Jos pirmininke buvo išrinkta profesorė Kazimira Danutė Prunskienė, pavaduotoju – Ramūnas Karbauskis. 2005 metais įvykusiame Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos suvažiavime, nutarta pariją pavadinti Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, tuo pabrėžiant 1922 m. įkurtos tokiu pavadinimu partijos tęstinumą. Partijos pirmininke buvo išrinkta profesorė Kazimira Danutė Prunskienė. 2004-2008 metų Seime, Valstiečių liaudininkų sąjungos frakcijoje buvo 14 narių, partija buvo valdančiosios koalicijos dalis, užėmė 3 ministrų postus: užsienio reikalų, žemės ūkio ir ūkio ministerijose. 2009 m. partijos suvažiavime Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos pirmininku išrenkamas Ramūnas Karbauskis, o buvusi partijos pirmininkė Kazimira Danutė Prunskienė 2009 m. liepos 8 d. parašė pareiškimą išstoti iš valstiečių liaudininkų sąjungos. 2012 m. sausio mėnesį Valstiečių liaudininkų sąjunga pervardinta į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, kurios pirmininku išliko Ramūnas Karbauskis.
                    Šakių rajone Valstiečių partijos skyriaus kūrimo iniciatoriumi ir organizatoriumi buvo lukšietis Juozas Puodžiukaitis. Jis 1994 metais pasikvietė pas save į kabinetą apie 10 buvusių ūkinių vadovų ir specialistų, iš kurių dauguma pritarė šios partijos skyriaus kūrimui Šakiuose. Pirmaisiais Lietuvos valstiečių partijos nariais Šakių rajone tapo Juozas Puodžiukaitis, Vytautas Bitinas, Henrikas Zaremba, Juozas Jucaitis,  Vintautas Justinas Kasperavičius, Algirdas Jacintas Jucaitis, Juozas Valaitis ir keletas kitų. Skyriaus pirmininku buvo išrinktas Juozas Puodžiukaitis. Kadangi rinkimuose į rajono tarybą galėjo dalyvauti tik įregistruotos politinės partijos, todėl mūsų tikslas buvo – turėti savo atstovus rajono taryboje, kurie galėtų ginti žemdirbių interesus, nes jais tuo metu praktiškai niekas nesirūpino. Konservatoriai net gi siūlė panaikinti savivaldybėje žemės ūkio skyrių, kaip niekam nereikalingą.


                    Jau pirmuosiuose rinkimuose į rajono tarybą, vykusiuose 1995 m. Lietuvos valstiečių partijos Šakių skyrius iškėlė 11 kandidatų, iš kurių du – tai Juozas Puodžiukaitis ir Henrikas Zaremba buvo išrinkti tarybos nariais. Sekančiuose rinkimuose į rajono tarybą, kurie vyko 1997 metais, į rajono tarybą vėl buvo išrinkti 2 partijos nariai, tai Juozas Puodžiukaitis ir Vytautas Bitinas. Tiek 1995 m., tiek ir 1997 m. išrinkti į tarybą valstiečių partijos nariai  nebuvo kviečiami jungtis į valdančiąją daugumą, todėl jie dirbo būdami opozicijoje. Nors 2000 metų rinkimų į rajono tarybą  sąrašuose buvo įrašyta tik 11 kandidatų, tačiau tarybos nariais iš jų išrinkta net 8. Tai Juozas Bertašius, Juozas Puodžiukaitis, Vytautas Bitinas, Valdas Tadas Laukaitis, Henrikas Zaremba, Algirdas Jacintas Jucaitis, Alvydas Žemaitis ir Juozas Jucaitis.  Tai pats geriausias rezultatas iš visų rinkimuose dalyvavusių partijų. Toks rezultatas buvo daug kam netikėtas, bet ir neatsitiktinis reiškinys, ką parodė ir tolesni rinkimai. Sėkmingam valdymui buvo sudaryta tarybos narių koalicija, kurioje be 8 valstiečių įėjo Lietuvos centro sąjunga (7), Lietuvos krikščionių demokratų partija (2) ir Naujoji sąjunga (socialliberalai -1). Iš viso valdančiojoje koalicijoje buvo 18 tarybos narių.   Meru išrenkamas valstiečių partijos pirmininkas Juozas Puodžiukaitis pavaduotoju  - Lietuvos centro sąjungos narys Elvydas Pauliukėnas, savivaldybės administratoriumi paliekamas Lietuvos krikščionių demokratų partijos  narys  Albinas Vilkauskas. 


                     Esant tokiam rinkimų rezultatui, kai valdančiąja partija Šakių rajone tapo Lietuvos valstiečių partija, šios partijos narių gretos ėmė sparčiai augti. 2000 m. spalio mėnesį įvyksta Lietuvos valstiečių partijos  Šakių skyriaus narių visuotinis susirinkimas,  kuriame skyriaus pirmininku išrenkamas Juozas Bertašius. Susirinkimo metu dalyvavusiems atstovams, buvo įteikti Lietuvos valstiečių partijos nario bilietai. Tai buvo partijos narių apskaitos tvarkymo pradžia. Naujojo partijos skyriaus pirmininko Juozo Bertašiaus aktyvios politinės veiklos dėka, per metus laiko valstiečių partijos narių skaičius Šakių rajone jau viršijo 200.  Tai viena iš daugiausiai turinčių narių partija Šakių rajone.   Rinkimuose į rajono tarybą 2003 metais, partija ėjo nauju Lietuvos valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos pavadinimu ir su naujai išrinktu skyriaus pirmininku Juozu Bertašiumi priešakyje. Kandidatų į rajono tarybą partijos sąraše jau buvo 29 partijos nariai ir mums prijaučiantieji atstovai. Į rajono tarybą  išrenkami 8 mūsų partijos nariai. Tai Juozas Bertašius, Juozas Puodžiukaitis, Vytautas Bitinas, Henrikas Zaremba, Valdas Tadas Laukaitis, Juozas Jucaitis, Zenonas Ulkė, Algirdas Zokaitis. Tai vėl geriausias rezultatas tarp visų dalyvavusių partijų savivaldybės tarybos rinkimuose Šakių rajone. Sudaroma koalicija su Lietuvos krikščionimis demokratais (5), Lietuvos centro sąjunga (2), Liberalų demokratų partija (2) ir Naująja sąjunga (socialliberalais -1). Iš viso valdančiojoje koalicijoje buvo 17 tarybos narių. Meru išrenkamas Juozas Bertašius, jo pavaduotoju Elvydas Pauliukėnas, savivaldybės administracijos direktoriumi paskiriamas Juozas Puodžiukaitis, jo pavaduotoju Juozas Jucaitis.


                      Rinkimuose į rajono tarybą 2007 m. mūsų partija eina vėl nauju pavadinimu – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga.. Kandidatų į rajono tarybą sąraše buvo įrašyta 30 partijos narių ir mums prijaučiančiųjų atstovų. Rajono gyventojai, pritariantys mūsų partijos veiklai, į rajono tarybą išrenka jau 10 savo atstovų. Tai Juozas Bertašius, Vytautas Bitinas, Zenonas Ulkė, Henrikas Zaremba, Rimantas Valiukas, Virginija Puskunigienė, Aurelija Maksvytienė, Algirdas Zokaitis, Raimondas Daniliauskas ir Marija Jurgilienė. Pirmą kartą sudaroma taip vadinama didžioji valdančioji koalicija, į kurios sudėtį įėjo: Lietuvos valstiečių liaudininkų – 10, Lietuvos socialdemokratų – 4, Lietuvos krikščionių demokratų – 4, Liberalų ir centro sąjunga – 2, Tvarka ir teisingumas – 2. Iš viso valdančiąją koaliciją sudarė 22 tarybos nariai, o vėliau, susijungus Tėvynės Sąjungos ir krikščionių demokratų partijoms, koaliciją sudarė visi 25 tarybos nariais. Kaip parodė vėlesnė koalicijos veikla, toks didelis tvarinys nebuvo labai veiksmingas. Rajono meru išrenkamas Juozas Bertašius, jo pavaduotoju – socialdemokratas Algimantas Damijonaitis, savivaldybės administracijos direktoriumi paskiriamas Juozas Puodžiukaitis, jo pavaduotoju –  krikščionis demokratas Arvydas Šlėderis.


                     Sekantys rinkimai į rajono savivaldybės tarybą vyko 2011 metais. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Šakių skyriaus kandidatų į rajono tarybą sąraše įrašyta 30 pavardžių. Buvo stengiamasi į kandidatų sąrašus įtraukti iš kuo daugiau vietovių veiklius mūsų partijos žmones, kad rinkėjams būtų kuo didesnis pasirinkimas balsuojant už jiems gerai pažįstamus asmenis. Šį kartą valstiečiais liaudininkais rinkėjai dar daugiau pasitikėjo mumis ir į rajono tarybą išrinko net 14 šios partijos sąraše buvusių narių. Tai Juozas Bertašius, Vytautas Bitinas, Marija Jurgilienė, Aurelija Maksvytienė, Darius Mikelionis, Aušrelė Pukinskienė, Virginija Puskunigienė, Mantas Puskunigis Rima Rauktienė, Tomas Skaizgirys, Sigitas Stanaitis, Valdas Stankūnas, Zenonas Ulkė ir Henrikas Zaremba. Nors valdančiajai partijai sprendimų priėmimui užteko ir vienos valstiečių liaudininkų sąjungos tarybos narių, tačiau vėl sudaroma didžioji koalicija, kurioje be 14 valstiečių liaudininkų,  dalyvauja Lietuvos Socialdemokratų partija (4 nariai), Liberalų ir centro sąjunga (1 narys) bei tvarka ir teisingumas partija (1 narys) Iš viso koaliciją sudarė 20 tarybos narių. Rajono meru vėl išrenkamas Juozas Bertašius, jo pavaduotoja – Rima Rauktienė, savivaldybės administracijos direktoriumi paskiriamas Juozas Puodžiukaitis, jo pavaduotoju socialdemokratas Algimantas Damijonaitis.

Lietuvos valstiečių ir žalųjų sąjunga savo populiarumu lenkia visas Šakių rajone esančias politines partijas, nes ši partija, būdama valstietiškos prigimties, nuoširdžiai rūpinasi visais rajone esančiais žmonėmis nepriklausomai nuo to, kokiai parijai jie priklauso, kokia veikla jie užsiima ir kokio amžiaus jie yra. Mūsų tikslas vienas- geresnis visų rajono žmonių gyvenimas. Todėl rajono žmonės mumis pasitiki, o mes savo darbais pateisiname jų pasitikėjimą.

Parengė: Henrikas Zaremba

                 2015-2019 metų kadencijai į rajono savivaldybės tarybą išrinkti Juozas Bertašius, Kęstutis Smirnovas, Aušrelė Pukinskienė, Juozas Puodžiukaitis, Mantas Puskunigis, Paulius Puskunigis, Rima Rauktienė, Tomas Skaizgirys, Valdas Stankūnas, Tautvydas Šukys, Arūnas Tarnauskas. Nuo 2016 m. lapkričio 25 d. tarybos nariu tapo Ramūnas Kaunas, kuris pagal sąrašą į tarybą pateko vietoj Kęstučio Smirnovo, jam laimėjus rinkimus į Seimą. Nuo 2016 m. gruodžio 24 d. tarp tarybos narių nėra ir Juozo Bertašiaus, nes Vyriausioji rinkimų komsija patenkino jo rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažino tarybos nario – mero įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą.