Spausdinti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    LVLS 2010 m. gruodžio 11 d. VII eiliniame suvažiavime

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (LVŽS 2013 m. birželio 1 d.  redakcija)

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS

ĮSTATAI

I skirsnis . BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (toliau –LVŽS) yra laisvai ir savarankiškai veikianti politinė partija, kurios tikslas – tenkinti savo narių politinius interesus, padėti išreikšti Lietuvos Respublikos piliečių politinę valią, siekti dalyvauti įgyvendinant valstybės valdžią ir savivaldos teisę.

1.2. LVŽS veikla yra nepriklausoma nuo valstybės institucijų, kitų politinių partijų ir judėjimų.

1.3. LVŽS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, šiais įstatais bei programa.

1.4 LVŽS yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą ir sąskaitas banke.

1.5 LVŽS organizacinė struktūra grindžiama teritoriniu principu.

1.6. LVŽS simbolis yra. skrendantis baltas gandras žaliame Lietuvos žemėlapio kontūre

1.7. LVŽS būstinė yra Vilniuje, Pamėnkalnio g. 26.

II skirsnis. LVŽS TIKSLAI

2.1 LVŽS siekia:

2.1.1. stiprinti nepriklausomą, demokratinę Lietuvos valstybę ir pilietinę visuomenę;

2.1.2. plėsti savivaldą ir piliečių galimybę tiesiogiai dalyvauti sprendimų priėmime;

2.1.3. ugdyti partijos narių visapusę kompetenciją ir socialinį jautrumą;

2.1.4. dalyvauti formuojant valstybės politiką, atitinkančią kaimo ir miesto žmonių bei jų grupių interesus;

2.1.5. siekti žmonių socialinės ir ekonominės gerovės;

2.1.6 skatinti tolygią regionų plėtrą ir žmonių gyvenimo kokybės didėjimą visoje Lietuvoje; puoselėti gyvenimo kaime tradicijas;

2.1.7. politinėmis ir ekonominėmis priemonėmis riboti neigiamą globalizacijos poveikį Lietuvos politiniam ir kultūriniam savitumui;

2.1.8. ginti prigimtines žmogaus teises ir laisves, priešintis smurtui ir prievartai;

2.1.9. saugoti Lietuvos gamtą bei žmogaus ir žemės sąveikos natūralumą, stiprinti aplinkosauginę atsakomybę;

2.1.10. mažinti socialinę atskirtį mieste ir kaime;

2.1.11. sudaryti palankias prielaidas šeimos stiprinimui ir vaiko teisų apsaugai;

2.1.12. gerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą (ypač kaime), stiprinti ligų prevencijos politiką;

2.1.13. ugdyti kūrybinį mąstymą ir gyventojų verslumą;

2.1.14. skatinti žiniomis grįstos socialinės rinkos ekonomikos plėtrą;

2.1.15. sudaryti sąlygas žmonių intelektualiniam tobulėjimui ir saviraiškai, modernizuojant švietimo ir mokslo sistemą bei skatinant mokymosi visą gyvenimą praktiką;

2.1.16. formuoti moralios, kompetentingos ir atsakingos politikos tradicijas, stiprinti piliečių pasitikėjimą valstybe, jos valdžia ir partijomis.

III skirsnis. LVŽS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1 LVŽS nariai gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys rinkimų teisę ir nepriklausantys kitai politinei partijai, pripažįstantys LVŽS įstatus bei programą ir įsipareigoję įgyvendinti minėtuose dokumentuose numatytas teises ir pareigas. LVŽS narys negali dalyvauti valstybės ar savivaldybės institucijų rinkimuose kitos politinės partijos sąrašuose.

3.2. Asmuo, norintis tapti LVŽS nariu, užpildo nustatytos ir LVŽS Tarybos patvirtintos formos prašymą – anketą bei pateikia ne mažiau nei 2 (dviejų) LVŽS narių rekomendacijas. Artimiausiame skyriaus valdybos posėdyje (jeigu Valdyba nesudaroma – skyriaus susirinkime) priimamas sprendimas dėl šio asmens priėmimo į LVŽS, naujas narys registruojamas skyriuje ir jam išduodamas LVŽS nario bilietas.

3.3. LVŽS skyriaus pirmininkas tvarko skyriaus narių apskaitą. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo naujo nario priėmimo skyriaus pirmininkas privalo pateikti šio nario užpildyto prašymo – anketos kopiją LVŽS Atsakingajam sekretoriui, kuris tvarko visų LVŽS narių registrą.

3.4. Skyriaus valdyba (jeigu Valdyba nesudaroma – skyriaus susirinkimas) gali motyvuotu sprendimu atmesti arba atidėti asmens priėmimą į LVŽS. Tokį sprendimą asmuo gali apskųsti LVŽSTarybai. LVŽS Tarybos sprendimas yra galutinis.

3.5 LVŽS narys turi teisę:

3.5.1. rinkti ir būti išrinktas į LVŽS valdymo struktūrą;

3.5.2. būti įtrauktas į kandidatų sąrašus rinkimams į įvairias savivaldybės, valstybės, Europos Parlamento ir kitas Europos Sąjungos bei tarptautines struktūras;

3.5.3. teikti pasiūlymus bet kuriai LVŽS struktūrai ir reikalauti išsamaus atsakymo į savo kreipimąsi;

3.5.4. gauti išsamią informaciją apie LVŽS veiklą ir lėšų naudojimą;

3.5.5. dalyvauti LVŽS susirinkimuose ir kituose renginiuose, reikšti savo nuomonę visais svarstomais klausimais;

3.5.6. sustabdyti narystę ar išstoti iš LVŽS. Pareiškimas dėl narystės sustabdymo ar išstojimo įteikiamas skyriaus pirmininkui;

3.6 LVŽS narys privalo:

3.6.1. vykdyti LVLS programą ir laikytis LVŽS įstatų, dalyvauti  LVŽS veikloje;

3.6.2. gerbti kitų LVŽS narių teises ir orumą.

3.6.3. laiku mokėti nario mokestį.

3.7. Už LVŽS programos, įstatų nesilaikymą arba elgesį, žeminantį LVŽS nario vardą, ne mažiau kaip 3 (trijų) skyriaus narių arba skyriaus pirmininko siūlymu skyriaus susirinkimas gali įspėti skyriaus narį, sustabdyti jo narystę arba pašalinti narį iš LVŽS. Pastarasis, nesutikdamas su skyriaus sprendimu, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sužinojimo apie skyriaus sprendimą gali skųstis LVŽS Tarybai. LVŽS Tarybos sprendimas yra galutinis.

3.8. Tuo atveju, jeigu nesilaiko LVŽS programos, įstatų ar savo elgesiu LVŽS nario vardą žemina LVŽS Tarybos narys, jo elgesį bet kurio LVŽS Tarybos nario siūlymu svarsto ir sprendimą dėl nuobaudos (įspėjimo, narystės sustabdymo ar pašalinimo iš LVŽS) priima LVŽS Taryba.

3.9. LVŽS skyrius arba LVŽS Taryba, priimdama sprendimą sustabdyti asmens narystę LVŽS, privalo nurodyti terminą ir/ar įvykį, iki kurio sustabdoma asmens narystė. Praėjus šiam terminui ir/ar įvykus numatytam įvykiui, skyriaus susirinkimas arba LVŽS Taryba priima galutinį sprendimą dėl asmens, kurio narystė LVŽS buvo sustabdyta.

3.10. LVŽS narys negali sustabdyti narystės LVŽS ilgesniam nei 1 (vienų) metų terminui. Jeigu suėjus šiam terminui LVŽS narys neinformuoja skyriaus pirmininko apie narystės LVŽS atnaujinimą, skyriaus pirmininkas privalo išbraukti šį narį iš skyriaus narių sąrašo ir informuoti LVŽS Atsakingąjį sekretorių. Skyriaus pirmininkas taip pat pateikia informaciją Atsakingajam sekretoriui apie narius, pašalintus iš LVŽS, nutraukusius narystę LVŽS ar kurių narystė LVŽS yra sustabdyta.

3.11. LVŽS Suvažiavimas, atsižvelgdamas į LVŽS nario nuopelnus LVŽS, gali suteikti jam Garbės nario arba Garbės Pirmininko vardą. Asmuo, kuriam suteiktas Garbės Pirmininko vardas, yra LVŽS Tarybos narys.

IV skirsnis. LVŽS STRUKTŪRA, VALDYMO ORGANAI

4.1. LVŽS teritorinę struktūrą sudaro skyriai.

4.2. LVŽS turi šiuos organus:

LVŽS Suvažiavimas (aukščiausias organas), LVŽS Pirmininkas (vienasmenis valdymo organas), LVŽS Taryba (aukščiausias organas tarp LVŽS Suvažiavimų), LVŽS Valdyba (kolegialus valdymo organas), skyriaus organai - skyriaus susirinkimas ir skyriaus valdyba (jeigu ji sudaroma). Organizacinį LVŽS darbą vykdo LVŽS Valdyba ir Atsakingojo sekretoriaus vadovaujamas sekretoriatas.

4.3. LVŽS nuolat veikia Finansų kontrolės bei Etikos ir procedūrų komisijos. Komitetus ir komisijas sudaro (likviduoja), jų formavimo tvarką ir veiklos kryptis nustato LVŽS Taryba.

4.4. LVŽS gali veikti frakcijos, registruojamos LVŽS Tarybos sprendimu. Frakcijos registruojamos ne mažiau nei 100 (šimtas) LVŽS iniciatyvinės grupės narių pateikus pareiškimą dėl frakcijos kūrimo bei nurodžius šios frakcijos veiklos tikslus. Motyvuotą LVŽS Tarybos atsisakymą registruoti frakciją iniciatyvinės grupės nariai gali apskųsti LVŽS Suvažiavimui, kurio sprendimas yra galutinis. Frakcija išregistruojama LVŽS Tarybos sprendimu, kai frakcijoje lieka mažiau nei 100 (šimtas) narių arba tuomet, kai sprendimą panaikinti frakciją priima LVŽS Suvažiavimas.

4.5. TERITORINIAI SKYRIAI

4.5.1. LVŽS skyriai steigiami savivaldybėse pagal administracinį teritorinį susiskirstymą LVŽS Tarybos nutarimu LVŽS Tarybos nutarimu gali būti steigiami LVŽS skyriai užsienio valstybėse, vienijantys Lietuvos Respublikos piliečius. Skyriaus veikla nutraukiama skyriaus susirinkimo arba LVŽS Tarybos sprendimu. Skundus dėl skyriaus veiklos nutraukimo nagrinėja LVŽS Suvažiavimas.

4.5.2. Minimalus narių skaičius skyriuje – 10 (dešimt) žmonių. Skyriaus susirinkimo sprendimu gali būti kuriami poskyriai. Poskyrių struktūrą, veiklos teritoriją bei funkcijas nustato skyriaus susirinkimas.

4.5.3. Skyriuje gali būti sudaromas skyriaus kolegialus valdymo organas – skyriaus valdyba. Skyriaus valdybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius šaukia skyriaus pirmininkas, 1/4 (vienas ketvirtadalis) skyriaus valdybos narių reikalavimu skyriaus pirmininkas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo tokio reikalavimo gavimo privalo sušaukti neeilinį skyriaus valdybos posėdį. Tuo atveju, jeigu skyriaus valdyba nesudaroma, skyriaus valdybos funkcijas, nurodytas šiuose įstatuose, vykdo skyriaus susirinkimas.

4.5.4. Svarbiausias skyriaus organas – susirinkimas, kurį šaukia skyriaus pirmininkas ne rečiau kaip kartą per pusę metų. Skyriaus susirinkimai taip pat šaukiami skyriaus pirmininko, skyriaus valdybos arba ne mažiau 1/3 (vienas trečdalis) skyriaus narių iniciatyva. Skyriuose, kuriuose yra įkurti skyriaus poskyriai, skyriaus valdyba (jeigu ji sudaroma) arba skyriaus susirinkimas gali priimti nutarimą, kad skyriaus susirinkime dalyvauja delegatai, renkami skyriaus poskyriuose pagal vienodą atstovavimo normą.

4.5.5. Skyriaus susirinkimas:

4.5.5.1. svarsto LVŽS problemas ir šalies politines aktualijas, priima atitinkamus nutarimus;

4.5.5.2. svarsto ir siūlo kandidatus į Seimo narius ir kitas renkamas valstybės institucijas;

4.5.5.3. svarsto LVŽS programą Europos Parlamento, Lietuvos Respublikos Seimo ir savivaldos rinkimams ir pateikia pastabas LVŽS Atsakingajam sekretoriui;

4.5.5.4. pagal įstatymų nuostatas siūlo LVŽS Tarybai kandidatus į savivaldybių tarybas;

4.5.5.5. organizuoja rinkimų, referendumų kampanijas, teikia LVŽS Valdybai siūlymus dėl atstovų į rinkimų, referendumų komisijas;

4.5.5.6. svarsto kandidatūras savivaldos institucijų pareigybėms, teikia LVŽS Tarybai siūlymus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo;

4.5.5.7. ne rečiau kaip vieną kartą per metus išklauso skyriaus pirmininko veiklos ataskaitą;

4.5.5.8. dvejų metų laikotarpiui renka skyriaus pirmininką ir pavaduotoją, skyriaus valdybą (jeigu ji sudaroma), sekretorių ir iždininką, nustato jų darbo kryptis;

4.5.5.9. nustato skyriaus ir skyriaus valdybos darbo reglamentą, neprieštaraujantį šiems Įstatams ir juo vadovaujasi;

4.5.5.10. vykdo kitas LVŽS įstatuose numatytas bei savo pobūdžiu skyriui priskirtinas funkcijas.

4.5.6. Skyriaus valdyba:

4.5.6.1. kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;

4.5.6.2. organizuoja LVŽS nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams.

4.5.7. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriui ir valdybai, šaukia skyriaus susirinkimus, pasirašo susirinkimo priimtus dokumentus, atstovauja skyrių vietos renginiuose, susitikimuose.

4.5.8. Skyriaus nariai dėl skyriaus darbo ir priimamų sprendimų turi teisę pateikti skundus LVLS Tarybai.

4.5.9. Skyriaus susirinkimo ir skyriaus valdybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių/delegatų. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, sprendimai dėl asmens narystės LVŽS sustabdymo ar pašalinimo iš LVŽS priimami 2/3 (dviejų trečdalių) balsų dauguma.

4.5.10. Tuo atveju, jeigu skyriaus susirinkimas arba skyriaus valdybos posėdis neįvyko, nes nesusirinko šių įstatų 4.5.9. punkte numatytas kvorumas, sekantis susirinkimas, sušauktas ne vėliau kaip po 2 (dviejų savaičių, gali priimti sprendimus, jeigu dalyvauja ne mažiau 1/4 (vienas ketvirtadalis) skyriaus susirinkimo arba valdybos narių.

4.6.SUVAŽIAVIMAS

4.6.1. Aukščiausias LVŽS organas yra Suvažiavimas, kurį ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus šaukia LVŽS Taryba. Neeilinis LVŽS Suvažiavimas privalo būti sušauktas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius, jeigu to reikalauja LVŽS Taryba arba ne mažiau kaip 1/3 (vienas trečdalis) LVŽS skyrių.

4.6.2. LVŽS Suvažiavime delegatų teisėmis dalyvauja LVŽS Tarybos nariai ir skyrių delegatai, kurių skaičius nustatomas proporcingai skyriaus narių skaičiui pagal LVŽS Tarybos patvirtintas kvotas.

4.6.3. Pranešimas apie rengiamą LVŽS Suvažiavimą bei preliminari LVŽS Pirmininko teikimu LVŽS Tarybos patvirtinta darbotvarkė privalo būti pateikta LVŽS skyriams ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki LVŽS Suvažiavimo. Jeigu šaukiamas neeilinis LVŽS Suvažiavimas, pranešimas apie LVŽS Suvažiavimą bei preliminari darbotvarkė privalo būti pateikta LVŽS skyriams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki neeilinio LVŽS Suvažiavimo. LVŽS skyriai gali pateikti pasiūlymus LVŽS Tarybai dėl LVŽS Suvažiavimo darbotvarkės ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki LVŽS Suvažiavimo. LVŽS Suvažiavimo darbotvarkė patvirtinama LVŽS Suvažiavime.

4.6.4. LVŽS Suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė delegatų. Sprendimai priimami paprasta LVŽS Suvažiavime dalyvaujančių balsų dauguma, sprendimai dėl LVŽS likvidavimo, jungimosi su kitomis politinėmis partijomis priimami 2/3 (dviejų trečdalių) dalyvaujančių balsų dauguma.

4.6.5. LVŽS Suvažiavimo sprendimai priimami atviru balsavimu. Reikalaujant 1/5 (vienas penktadalis) dalyvaujančių delegatų, sprendimai priimami slaptu balsavimu.

4.6.6. Išimtinei LVŽS Suvažiavimo kompetencijai priklauso:

4.6.6.1. LVŽS įstatų, programos priėmimas bei keitimas;

4.6.6.2. LVŽS pirmininko, LVŽS Pirmininko pavaduotojų, Finansų, kontrolės bei Etikos ir procedūrų komisijos rinkimai;

4.6.6.3. LVŽS pirmininko, LVŽS Tarybos, Finansų komisijos ataskaitų tvirtinimas;

4.6.6.4. nutarimai dėl LVŽS reorganizavimo, likvidavimo, jungimosi su kitomis politinėmis partijomis,

4.6.6.5. LVŽS Tarybos ar LVŽS Suvažiavimo anksčiau priimtų nutarimų panaikinimas.

4.6.6.6. LVŽS Suvažiavimo rinktų (skirtų, tvirtintų) LVŽS organų atsistatydinimo patvirtinimas arba atšaukimas nepraėjus kadencijos laikotarpiui. Iniciatyvos teisę siūlyti atšaukti minėtus valdymo organus turi LVŽS Suvažiavimo delegatai, LVŽS Taryba, LVŽS frakcijos ir LVŽS skyrių susirinkimai.

4.6.7. LVŽS Suvažiavimas gali priimti sprendimus ir dėl kitų LVŽS veiklos sričių.

4.7. LVŽS PIRMININKAS IR LVŽS PIRMININKO PAVADUOTOJAI

4.7.1. LVŽS Pirmininką ir 6 (šešis) LVŽS Pirmininko pavaduotojus (vieną iš jų – pirmuoju LVŽS Pirmininko pavaduotoju) dviejų metų kadencijai iš kandidatų, kuriuos gali siūlyti LVŽS Suvažiavimo delegatai, LVŽS Taryba, LVŽS frakcijos ir LVŽS skyrių susirinkimai, renka LVŽS Suvažiavimas.

4.7.2 LVŽS pirmininkas:

4.7.2.1. vadovauja LVŽS tarp LVŽS Suvažiavimų, atstovauja LVŽS Lietuvoje ir užsienyje;

4.7.2.2. vykdydamas LVŽS programą, LVŽS Suvažiavimo ir LVŽS Tarybos nutarimus kartu su LVLS LVŽS Valdyba formuoja užduotis LVŽS skyriams;

4.7.2.3. šaukia LVŽS Tarybos posėdžius, vadovauja šio organo darbui;

4.7.2.4. skiria pavedimus LVŽS Valdybos pirmininkui, LVŽS Pirmininko pavaduotojams ir Atsakingajam sekretoriui bei kontroliuoja jų vykdymą;

4.7.2.5. už veiklą reguliariai atsiskaito LVŽS Suvažiavimui ir LVŽS Tarybai.

4.7.3. Pirmininkui negalint eiti pareigų, jo pareigas laikinai eina pirmasis pavaduotojas, o pastarajam negalint – vienas iš pavaduotojų LVŽS Tarybos nutarimu.

4.8. LVŽS TARYBA

4.8.1. LVŽS Taryba yra aukščiausias LVŽS organas tarp LVLS Suvažiavimų. LVŽS Tarybos nariai yra skyrių pirmininkai, o tuose skyriuose, kuriuose yra daugiau nei 150 (šimtas penkiasdešimt) narių – ir skyriaus pirmininko pavaduotojas arba kitas skyriaus deleguotas asmuo, LVŽS Valdybos nariai, bei LVŽS nariai, kurie yra LR Seimo nariai, Vyriausybės nariai, Europos Parlamento nariai, savivaldybių merai. Tuo atveju, jeigu asmuo netenka aukščiau išvardintų pareigų, jis praranda LVŽS Tarybos nario statusą.

4.8.2. LVŽS Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per 3 (tris) mėnesius arba LVŽS Pirmininko, ne mažiau kaip 1/3 (vienas trečdalis) LVŽS Tarybos narių, LVŽS Valdybos reikalavimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų po tokio reikalavimo pateikimo. LVŽS Tarybos posėdį šaukia LVŽS Pirmininkas. LVŽS Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė LVŽS Tarybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemia LVLS Pirmininko balsas. Sprendimai dėl LVŽS Tarybos nario narystės LVŽS sustabdymo ar pašalinimo iš LVŽS priimami 2/3 (dviejų trečdalių) balsų dauguma.

4.8.3 LVŽS Taryba:

4.8.3.1. užtikrina, kad būtų laikomasi LVŽS įstatų, programos, vykdomi LVŽS Suvažiavimo sprendimai bei nutarimai;

4.8.3.2. organizuoja LVŽS veiklą tarp LVŽS Suvažiavimų;

4.8.3.3. bendradarbiauja su LVŽS remiamais Seimo nariais, išklauso jų pateikiamą informaciją;

4.8.3.4. tvirtina visų lygių rinkimų programas, kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą ir Europos Parlamentą sąrašus, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ar priima sprendimą dėl paskelbto kandidato rėmimo;

4.8.3.5. tvirtina kandidatų atrankos ir iškėlimo principus bei tvarką visų lygių rinkimuose;

4.8.3.6. LVŽS Pirmininko teikimu tvirtina visų lygių rinkimų štabo vadovą ir štabo sudėtį;

4.8.3.7. priima sprendimus dėl dalyvavimo koalicijose su kitomis politinėmis partijomis per rinkimus;

4.8.3.8. registruoja LVŽS skyrius, LVŽS Pirmininko arba LVŽS Valdybos teikimu skiria ir atleidžia Atsakingąjį sekretorių;

4.8.3.9. nustato LVŽS nario mokesčio surinkimo tvarką, tvirtina LVŽS biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą, priima sprendimus dėl disponavimo LVŽS nario mokesčio lėšomis,

4.8.3.10. ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus išklauso LVŽS Pirmininko ir jo pavaduotojų bei LVŽS narių – LR Seimo, Vyriausybės, Europos Parlamento narių darbo ataskaitas;

4.8.3.11. gali sustabdyti LVŽS skyrių ir LVŽS valdybos sprendimus, jeigu jie prieštarauja LVŽS programai ir įstatams;

4.8.3.12. tvirtina komitetų, komisijų, frakcijų darbo reglamentus;

4.8.3.13. jei yra poreikis, kuria komisijas ar darbo grupes, nustato jų konkrečias užduotis ir terminus šioms užduotims atlikti;

4.8.3.14. vykdo kitas LVŽS įstatuose numatytas bei dėl savo pobūdžio LVŽS Tarybai priskirtinas funkcijas.

4.9. LVŽS VALDYBA

4.9.1. LVŽS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, įgyvendinantis LVŽS Suvažiavimo ir LVŽS Tarybos nutarimus.

4.9.2. LVŽS Valdybą sudaro LVŽS Pirmininkas ir jo pavaduotojai. Valdybos narių skaičių nustato ir iš savo narių išrenka Taryba.  LVŽS Pirmininko siūlymu iš LVŽS Valdybos narių renkamas LVŽS Valdybos pirmininkas.

4.9.3. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, arba LVŽS Pirmininko, LVŽS Valdybos pirmininko, ne mažiau kaip 1/3 (vienas trečdalis) LVŽS Valdybos narių reikalavimu per 7 (septynias) dienas po šio reikalavimo pateikimo. LVŽS Valdybos posėdį šaukia LVŽS Valdybos pirmininkas. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė LVŽS Valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą lemia LVŽS Valdybos Pirmininko balsas.

4.9.4 LVŽS Valdyba gali rengti išplėstinius posėdžius, į kuriuos be LVŽS Valdybos narių kviečiami LVŽS nariai – LR Seimo, Vyriausybės, Europos Parlamento nariai, savivaldybių merai bei LVŽS komitetų pirmininkai.

4.9.5. LVŽS Valdyba:

4.9.5.1. vykdo LVŽS Tarybos, LVŽS Pirmininko sprendimus ir pavedimus;

4.9.5.2. analizuoja ir vertina LVŽS skyrių veiklą, teikia jiems rekomendacijas;

4.9.5.3. aptaria LVŽS partijos narių kandidatūras į visas valstybės ir savivaldybių valdžios institucijas;

4.9.5.4. vykdo LVŽS Tarybos patvirtintą biudžetą ir atsiskaito LVŽS Tarybai;

4.9.5.5. vykdo kitas LVŽS įstatuose numatytas bei dėl savo pobūdžio LVŽS Valdybai priskirtinas funkcijas.

4.9.6 LVŽS Valdybos pirmininkas:

4.9.6.1. organizuoja LVŽS valdybos posėdžius, vadovauja šio organo darbui;

4.9.6.2. skiria pavedimus LVŽS valdybos nariams ir Atsakingajam sekretoriui bei kontroliuoja jų vykdymą;

4.9.6.3. už savo veiklą reguliariai atsiskaito LVŽS Suvažiavimui ir LVŽS Tarybai.

4.10. ATSAKINGASIS SEKRETORIUS IR SEKRETORIATAS

4.10.1. LVŽS organizacinį – techninį darbą atlieka Atsakingojo sekretoriaus vadovaujamas sekretoriatas. Atsakingąjį sekretorių LVŽS pirmininko teikimu skiria ir atleidžia LVŽS Taryba. LVŽS Taryba nustato sekretoriato darbo kryptis ir patvirtina reglamentą, nustato pareiginius nuostatus.

4.10.2. Atsakingasis sekretorius tiesiogiai pavaldus LVŽS pirmininkui ir atskaitingas LVŽS valdybai.

4.11. FINANSŲ KONTROLĖS KOMISIJA

4.11.1. Finansų kontrolės komisija iš 3 (trijų) narių renkama LVŽS Suvažiavime 2 (dvejų) metų laikotarpiui. Kandidatus į Finansų kontrolės komisijos narius gali siūlyti LVŽS pirmininkas, LVŽS Taryba ir LVŽS skyrių susirinkimai. Komisija dirba pagal LVŽS Tarybos patvirtintą reglamentą.

4.11.2. Finansų kontrolės komisija kontroliuoja visą LVŽS finansinę ir ūkinę veiklą. Apie nustatytus finansinės ir ūkinės veiklos pažeidimus ji informuoja LVŽS Tarybą.

4.11.3. Finansų kontrolės komisijos nariai negali būti LVŽS valdymo organų nariais.

4.11.4. Finansų kontrolės komisijos nariai informuojami apie LVŽS Tarybos, LVŽS Valdybos posėdžius ir turi teisę juose dalyvauti.

4.11.5. Finansų kontrolės komisija savo veiklos ataskaitą pateikia LVŽS Suvažiavimui.

4.12. ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA

4.12.1. Etikos ir procedūrų komisija renkama LVŽS Suvažiavime dvejų metų laikotarpiui. Etikos ir procedūrų komisijos nariais negali būti renkami LVŽS Tarybos bei Finansų kontrolės komisijos nariai. Kandidatus į Etikos ir procedūrų komisijos narius gali siūlyti LVŽS Pirmininkas, LVŽS Taryba ir LVŽS skyrių susirinkimai. Etikos ir procedūrų komisija dirba pagal LVŽS Tarybos patvirtintą reglamentą.

4.12.2. Etikos ir procedūrų komisija nagrinėja LVŽS narių, LVŽS Tarybos, LVŽS Valdybos, LVŽS skyrių pareiškimus dėl netinkamo LVŽS narių elgesio, organų sprendimų teisėtumo, įstatų pažeidimų ir priima atitinkamus sprendimus bei teikia siūlymus LVŽS Tarybai.

V skirsnis. SĄJUNGOS LĖŠOS IR TURTAS

5.1. LVŽS turtą sudaro lėšos, įsigytas ar paaukotas inventorius, įrengimai, nekilnojamasis ir kitas teisės aktų nustatyta tvarka įgytas turtas. LVŽS lėšas sudaro LVŽS narių mokesčiai, valstybės biudžeto asignavimai, pajamos gautos iš leidybos, kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgytos pajamos.

5.2. LVŽS nario mokesčio dydis – 24 (dvidešimt keturi) Lt. per metus, tačiau kiekvienas LVŽS narys gali mokėti ir didesnį nario mokestį.  LVŽS nariai, užimantys politines pareigas valstybės ir/ar savivaldybės institucijose, moka nario mokestį, kuris yra ne mažesnis kaip 1 (vienas) procentas jų gaunamų pajamų užimamose pareigose (atskaičius mokesčius).

5.3. LVŽS nario mokesčio surinkimo tvarką nustato bei tvirtina LVŽS Taryba; LVŽS nario mokesčio surinkimą vykdo LVŽS teritoriniai skyriai.

5.4. 50 (penkiasdešimt) % LVŽS narių mokesčių sumos disponuoja LVŽS skyriai, 50 (penkiasdešimt) % - LVŽS Taryba. LVŽS skyrius nevykdantis šios nuostatos, gali netekti LVŽS finansinės paramos.

5.5. LVŽS skyriaus sprendimu nariams pensininkams, žmonėms su negalia ir kitiems nariams, atsižvelgiant į jų materialinę padėtį, mokestis gali būti sumažintas arba jie gali būti nuo mokesčio atleisti.

5.6. LVŽS turtu ir lėšomis (išskyrus 5.4. punkte nurodytas lėšas, kuriomis disponuoja LVŽS skyriai) disponuoja LVŽS Taryba.

VI skirsnis. SĄJUNGOS VEIKLOS PABAIGA

6.1. LVŽS veikla baigiasi, jei už šį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečdalių) LVŽS Suvažiavime dalyvaujančių delegatų. LVŽS veikla gali baigtis ir įstatymų numatyta tvarka.

6.2. Priėmus sprendimą dėl LVŽS veiklos pabaigos, LVŽS veikla nutraukiama įstatymuose nustatyta tvarka.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjųsąjungos pirmininkas
Ramūnas Karbauskis