Spausdinti

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS ŠAKIŲ SKYRIAUS

RINKIMINĖ PROGRAMA

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos pagrindiniai tikslai išlieka tie patys – siekti dar spartesnės ir efektyvesnės kaimų ir miestų plėtros, derinant visų jų gyventojų interesus, didinti vietinės valdžios aktyvumą ir atsakomybę už verslo, kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, socialinės sferos ir žemės ūkio raidą, kovoti su valdininkų biurokratizmu, korupcija ir kitomis visuomenėje dar pasitaikančiomis negerovėmis. Vienu iš svarbiausiu mūsų partijos uždaviniu laikome laisva, privačia iniciatyva grindžiamo našaus ir aukštos kultūros žemės ūkio sukūrimas bei kaimo žmonių ir visų rajono piliečių gerovės siekimas.

Tuo tikslu, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šakių skyrius, dalyvaudamas rajono tarybos veikloje, sieks:

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO BENDRUOMENĖS

-          remsime visus žemdirbius ir priklausomai nuo biudžeto pajamų, kiekvienais metais teiksime žemės ir žemės nuomos lengvatas;

-          pritarsime ir remsime visų ekonomiškai žemdirbiams naudingų idėjų įgyvendinimui rajone;

-          ir toliau skatinsime kaimo bendruomenių kūrimąsi, jas remsime moraliai ir materialiai.

ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS, SVEIKATA

Vienu iš pagrindiniu uždaviniu plėtojant ir vystant švietimo, kultūros ir sporto veiklą rajone, mūsų partija laiko tolimesnės materialinės bazės kūrimą ir esamos pertvarkymą, siekiant sudaryti kuo palankesnes darbo ir kūrybos sąlygas mokytojams, kultūros, sporto darbuotojams ir visiems rajono gyventojams. Mes sieksime į aktyvią visuomeninę veiklą įjungti ne tik kuo daugiau jaunimo, bet ir pagyvenusius žmones bei neįgaliuosius.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šakių skyrius vykdys pastovią gyventojų kaitos analizę seniūnijose ir tolimesnės materialinės bazės vystymą vykdys pagal realiai besiklostančią situaciją. Toliau laikysimes principo, esant daugiau kaip 10 mokinų – mokyklos neuždaryti. Todėl numatome:

-          per 2007-2010 metus renovuoti Lekėčių ir Lukšių vidurines mokyklas, pastatyti Šakiuose jaunimo sporto ir kūrybos kompleksą su sporto sale ir žiūrovų tribūnomis, antrame statybos etape pastatyti priestatą su plaukymo baseinu;

-          per 4 kadencijos metus visose pagrindinėse mokyklose bei vaikų darželiuose pakeisti supuvusius langus – plastikiniais, visuose šiuose objektuose sutvarkyti stogus;

-          pagal galimybes skirsime biudžeto lėšas esamų kultūros namų priežiūrai ir, esant reikalui jų remontui.

ENERGETINIS ŪKIS, VERSLO RĖMIMAS, SOCIALINĖ APSAUGA

1. Dėl sparčiai didėjančių kuro kainų respublikoje, siekdami sušvelninti šilumos kainų augimą mūsų rajone, ryžtingai spręsime pažangių ir efektyvių technologijų diegimą šilumos ūkyje. Tuo tikslu sieksime:

-          2007-2008 metais atgaivinti centralizuotą šilumos tiekimą Gelgaudiškyje, kurui naudojant vietinę žaliavą ( šiaudai, medžio drožlės, pjuvenos ir kt, ), panaikinus namų rūsiuose įrengtus katilus;

-          siekiant šilumos tiekimo didesnio patikimumo ir ekonominio efektyvumo, toliau vykdysime senų šiluminių trąsų pakeitimą poliuritanu izoliuotais vamzdžiais, atliksime šiluminių trąsų sužiedinimą Šakių mieste.

2. Ir toliau rūpinsimes, kad rajono gyventojams būtų tiekiamas pigus geriamas vanduo , didelį dėmesį skirsime jo kokybės gerinimui ir tiekimo patikimumui. Sieksime kuo daugiau vartotojų prijungti prie veikančių ir planuojamų naujai pastatyti kanalizacijos tinklų bei valymo įrenginių. Tuo tikslu:

-          sieksime, kad maksimaliai būtų išnaudotos Europos sąjungos struktūrinių fondų skiriamos lėšos miestuose ir gyvenvietėse vandens tiekimo, kanalizacijos tinklų ir valymo įrenginių rekonstrukcijai ir statybai;

-          siekiant išsaugoti švarų Šakių ežero vandenį rūpinsimes, kad mieste kuo daugiau objektų, ypač privačių gyvenamųjų namų būtų prijungta prie miesto kanalizacijos tinklų, tam tikslui bus rengiamos naujos kanalizacijos trąsos ir šalutinėse miesto gatvėse.

  1. Kursime bendrą palankesnę aplinką verslui ir investicijoms, visokeriopai skatinsime gyventojų verslumą, teikdami jiems realią finansinę ir kitokią paramą.
  2. Pastoviai rūpinsimes Šakių, Kudirkos Numiesčio, Gelgaudiškio miestų ir kaimo gyvenviečių tvarkymu, skatinsime iniciatyvas gražinant teritorijas prie daugiabučių namų ir privačių sodybų.

Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų Sąjungos Šakių sk. pirmininkas                               Juozas Bertašius